Idioms & Phrase Verbs - Thành ngữ & Cụm động từ

Idioms & Phrase Verbs - Thành ngữ & Cụm động từ

Ngôn ngữ nào cũng có các từ, cụm danh từ, cụm động từ dùng để ám chỉ nghĩa bóng thay vì nghĩa đen trực tiếp, đó thành ngữ (Idioms). Thành ngữ là một tập hợp các từ cố định, ta không thể thêm, bớt hay hiểu theo nghĩa đen hoặc...Xem tiếp
Đọc hiểu - Reading comprehension II

Đọc hiểu - Reading comprehension II

Đọc đoạn văn và hiểu được nội dung của nó để trả lời đúng các câu hỏi theo yêu cầu của đề bài là vấn đề rất khó đối với phần lớn học sinh. Tuy nhiên, nếu hiểu được phương pháp và được rèn luyện nhiều thì cũng không phải...Xem tiếp
Đọc hiểu (Điền từ) - Reading comprehension I

Đọc hiểu (Điền từ) - Reading comprehension I

Điền từ là dạng bài đọc hiểu rồi điền 1 từ thích hợp vào ô trống, yêu cầu học sinh phải thực hiện theo phương pháp sau :- Đọc lướt qua đoạn văn để tìm hiểu nội dung khái quát của bài đọc.- Trước khi quyết định 1 phương án...Xem tiếp
Đồng nghĩa & Trái nghĩa - Closest & Opposite

Đồng nghĩa & Trái nghĩa - Closest & Opposite

Để làm tốt bài này, trước hết học sinh phải đọc kĩ đề bài xem yêu cầu tìm từ đồng nghĩa (CLOSEST) hay trái nghĩa (OPPOSITE). Nếu biết nghĩa của từ gạch chân và 4 đáp án, học sinh dễ dàng tìm được từ đồng nghĩa hay trái nghĩa. Nếu...Xem tiếp